Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) Leader meetme toetuse abil rajasime 2023. aastal palgilao katusele 15 kW võimsusega päikesepargi, mis varustab soodsate ilmastikuolude korral meie töökoda elektrienergiaga ja omatarbimisest üle jääva elektriga osaleme taastuvenergia tootmise turul Elektrilevi võrgus. Kogu investeeringu maksumus oli 18 326,82 eur, millest Leader meetme toetus 9 163,41 eur.

 

Take the Challenge! on Kesk-Läänemere programmi poolt rahastatav projekt, mille eesmärgiks on toetada Balti riikides pruss-sõrestik konstruktsioonide ehitamise õpet, et luua sellega eeldused valdkondlikuks arenguks ja töökohtade loomiseks. Osaleme projektis 2023.-24. aastal.

 

Puutli kiriku korrastustööd 2019. aastal: kirikusaali krohvimine, kellatorni luukide ja pinkide valmistamine, ja puitkonstruktsiooni tööde teostamine. Projekti rahastab riigieelarve läbi Kultuuriministeeriumi valitsemisala (toetus 5 000 eur). Vaata arenguid Puutli kirikul siit.

 

Lalsi kiriku taastamistööd ja taastamistalgute korraldamine 2019. aastal. Projekti rahastab riigieelarve läbi Kultuuriministeeriumi valitsemisala (toetus 10 000 eur). Vaata arenguid Lalsi kirikul siit.

 

Õppefilm käsitööriistadega palkhoone ehitamisest. Projekti rahastab riigieelarve läbi Siseministeeriumi valitsemisala (toetus 5 000 eur). Valminud filmi vaata siit.

 

Põlvamaa Partnerluskogu vahendusel toetati Leader meetmest 2018. a kevadel koolituskeskuse fassaadi korrastamist. Tööde käigus tehakse fassaadidel krohvparandusi ja värvitakse hoone lubivärviga, heakorrastatakse ümbrus ning paigaldatakse hoonele piksekaitse (toetus 12 047,05 eur). Sellega jõuavad lõpule Mooste mõisa kuivati ümberehitamise tööd Traditsioonilise ehituse koolituskeskuseks, mis algasid 2010. aastal.

 

Projekti “Pärandehituse õppepäevade sari” toel viisime 2018.a  suvel-sügisel Vana-Võrumaa piirkonnas läbi neli õppepäeva. Projekti rahastab Vana-Võrumaa pärimuskultuuri programm (toetus 1000 eur).

KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks

 

Projekti “Vanaajamaja rahastamise mitmekesistamine” (2017-2018) eesmärgiks on ühingu arendamine finantsiliselt stabiilseks ja vähe-haavatavaks, mitmekülgse rahastuse ja laia toetajaskonnaga organisatsiooniks. Projekti käigus analüüsitakse ühingu finantsvõimekust ja –vajadusi, koostatakse finantsjuhtimise kava ja eelarve, koostatakse strateegiad kogukonnaprojektidele annetuste kogumiseks ja sponsorluse leidmiseks, töötatakse välja e-poe kontseptsioon ja  viiakse läbi e-turundus. Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital (toetus 10 530 eur).

 

kultuuriministeerium

Projekti “Pärandehituse mõtteviisi levitamine läbi koolituste ja teavituse 2” käigus toimuvad 2018. a talvel õppepäevad, viiakse läbi fotokonkurss “Vana aja maja 2017” ja kureeritakse fotonäituse eksponeerimist. Rahastaja Kultuuriministeeriumi programm Muinsuskaitse arendustegevused (toetus 2 719 eur).

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne

Projekt „Traditsioonilise ehituse koolituskeskuse väljaehitamine Moostes” on meie jaoks väga oluline investeeringuprojekt, et lõpule viia 2010. aastal alanud koolituskeskuse ehitamine. Projekti eesmärgiks on luua terviklik tugikeskkond traditsioonilise ehituse valdkonnas tegutsevatele ja loodavatele ettevõtetele, huvilistele ja õppuritele. Projekti raames ehitatakse välja koolituskeskuse teise korruse õppeklass-ekspositsiooniruum, rajatakse koostöös sisearhitektidega traditsioonilist ehitust ja renoveerimist käsitlev ekspositsioon ning arendatakse välja keskuse külastamiseks ja teenindamiseks vajalikud tugiteenused. Projekt algas juunis 2016 ja lõppeb augustis 2018. Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest, toetuse summa on 160 080,55.

 

mka_logo_jpg

Muinsuskaitseamet toetas 2016 sügisel oma reservfondist Vanaajamajale kuuluva Mooste mõisa kuivati (ehitismälestis nr 23765) kuivatusahjude korstna aluspinna stabiliseerimise töid summas 4 578 eur. 

 

kultuuriministeerium

Projekti “Pärandehituse mõtteviisi levitamine läbi koolituste ja teavituse” käigus toimuvad 2016. a sügisel koolitused (september 2016 – detsember 2016), rahastaja Kultuuriministeeriumi programm Muinsuskaitse arendustegevused (toetus 1 270 eur)

 

nõustajate võrgustik5

 

Pärandehituse ja säästva renoveerimise tugivõrgustiku eesmärk on parandada vanade hoonete omanikele antava säästva renoveerimise alase nõu kvaliteeti ja ulatust Eesti piires (september 2015 – detsember 2016), rahastaja KÜSK (toetus 14 996,03 eur)

Foto: Tõnis Kask

 

Arhitektuurilise kultuuripärandi väärtustamine läbi teavitustegevuste
(aprill – detsember 2015), rahastaja Kultuuriministeeriumi programm Muinsuskaitse arendustegevused  (toetus 2483 eur)

Rediapro

 

REDIAPRO on ERASMUS+ programmi rahastatud üle-Euroopaline arhitektide, täiskasvanute koolitajate ja muinsuskaitsjate võrgustik, mis otsib viise kuidas säilitada ja taaselustada kaduvaid käsitööoskusi ehituses (september 2014-september 2016).

Voldik_sponsoriga

 

Vanaajamaja tegevusvõimekuse tõstmine läbi turundusplaani koostamise ja elluviimise
(aprill 2014 – märts 2015), rahastaja KÜSK (toetus 8669,57 eur)

estonia 146

 

Pärandehituse koolitused (august – detsember 2014), rahastaja Vana-Võrumaa Kultuuriprogramm
(toetus 1928 eur)

133

 

Maa-ehituspärandi omanike nõustamisteenuse loomine Tartu-, Võru- ja Põlvamaal (mai – detsember 2014),
rahastaja Kultuuriministeeriumi programm ‘Kultuuripärandi hoidmine ja arendamine’ (toetus 2154 eur)

4-001

 

Pärandehituse õppepäevade sari (aprill – detsember 2013), rahastaja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
(EAFRD) (toetus 3461,40 eur)

 

karula

 

Karula Rahvuspargi keskuse etnograafilise püsiekspositsiooni rajamine (juuni 2012 – aprill 2013),
tellija Keskkonnaamet

25

 

Traditsioonilise Ehituse Koolitus- ja Kompetentsikeskuse rajamine Mooste mõisakompleksi,
(märts 2010 – veebruar 2013), rahastaja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond (EAFRD) (toetus 176 977,85 eur)

_DSC0271

 

Tegevustoetus (juuli – detsember 2012), rahastaja Kultuuriministeerium (toetus 6300 eur)

maakivikoolitus

 

Maakivitööde kursused (aprill – juuli 2012), rahastaja Hasartmängumaksu Nõukogu (toetus 1866 eur)

restaureerimine

 

Vanade, käsitööna valminud esemete restaureerimise õpituba (september 2011 – jaanuar 2012),
rahastaja Vana-Võrumaa Kultuuriprogramm (toetus 1000 eur)